ปี 2567


ทอท. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี 2567 
ณ ทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

รัฐบาลได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นพลังของแผ่นดิน และปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จึงดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นพนักงานที่ดีและพลังของเผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาท โดยจัดพิธีถวายสัตย์ เพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลัง
ของแผ่นดิน ประจำปี 2567 และกิจกรรมเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 30 เมษายน 2567 โดยมีพลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ ประธานกรรมการ

บมจ.ท่าอากาศยานไทย เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ มีผู้ร่วมกิจกรรมภายในงานดังกล่าวประมาณ 2,500 คน

ในระหว่างช่วงการจัดเตรียมงาน กลุ่มบริษัท AEC Consortium ได้มีส่วนร่วมในการเข้าประชุมวางแผนการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดงาน โดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ดำเนินการ
ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้แก่ทีมงานผู้จัดงาน รวมถึงการตรวจสอบสภาพความพร้อมในบริเวณพื้นที่จัดงานก่อนและหลังกิจกรรม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริเวณทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เปิดประสบการณ์พิเศษงานโยคะแรกและงานเดียว “Brew Yoga and Thai Boxing Dance”
บนทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2567 พลตำรวจเอก วิสนุ ปราสาททองโอสถ ประธานกรรมการ บมจ.ท่าอากาศยานไทย ประธานในพิธี กล่าวเปิดงานกิจกรรม “ครั้งหนึ่งในชีวิตกับ Brew Yoga and Thai Boxing Dance” บนทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กิจกรรมที่เปิดประสบการณ์พิเศษงานโยคะแรกและงานเดียวในประวัติศาสตร์ สัมผัสความยิ่งใหญ่ของท่าอากาศยานระดับโลก ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตอนรับแสงอรุณยามเช้า โดยรายได้บางส่วนจากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปบริจาคให้กับโรงเรียน
ในถิ่นธุรกันดาร เพื่อสนับสนุนการศึกษาไทย ภายในงานมีกิจกรรมโยคะ คีตะมวยไทย การแสดงสุดพิเศษ และกิจกรรมแช่อ่างน้ำแข็ง เหล่าศิลปินดารา Celebrity Influencer YouTuber มาร่วมงาน รวมไปถึงกลุ่มผู้บริหารจาก AOT และกลุ่มคนรักสุขภาพ มีผู้ร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน 
ทั้งนี้ ในช่วงการจัดเตรียมงาน กลุ่มบริษัท AEC Consortium ได้รับมอบหมายในการอำนวยความสะดวกให้แก่ทีมผู้จัดงาน มีส่วนร่วมในการประชุมวางแผนการจัดเตรียมความพร้อมนำเข้าสำรวจพื้นที่ทางวิ่งเส้นที่ 3 เพื่อวางแผนในการเตรียมพื้นที่สำหรับส่วนงานต่าง ๆ

บมจ. ท่าอากาศยานไทย ตรวจสอบกายภาพสนามบิน เครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศประเภททัศนวิสัย
และการป้องกันด้านดับเพลิงและกู้ภัยของสนามบิน ณ สถานที่จริง (
On-site Inspection)

นายเอกภาพ บริสุทธิ์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายปฏิบัติการ 1 เป็นประธานในกิจกรรม “ตรวจสอบกายภาพเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศประเภททัศนวิสัยและการป้องกันด้านดับเพลิงและกู้ภัยของสนามบิน ณ สถานที่จริง  (On-site Inspection)” บริเวณโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยนายอนันต์ หวังชิงชัย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นายวิชญะ ส่องแสง พนักงานอาวุโสฝ่ายมาตรฐานสนามบิน พร้อมคณะฝ่ายมาตรฐานสนามบิน เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีวัตถุประสงค์ตรวจสอบตรวจสอบกายภาพเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศประเภททัศนวิสัยและการป้องกันด้านดับเพลิงและกู้ภัยของสนามบิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  ฉบับที่ 37  ว่าด้วยมาตรฐานสนามบิน ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท AEC Consortium โดยนายสุวิทย์ ทิพย์ยาน รองวิศวกรโครงการ งานโยธา-1 พร้อมคณะ และกิจการร่วมค้าทีเอ็น ได้เข้าร่วมตรวจสอบและรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2567

คณะกรรมการตรวจสอบฯ  ได้สรุปผลการตรวจสอบและมีข้อเสนอแนะทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพสนามบินด้านดับเพลิงและกู้ภัย  ด้านเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศประเภททัศนวิสัย ซึ่งหลังจากนี้ กพท. จะออกหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบในส่วนของสนามบินจะต้องแจ้งแผนการแก้ไขข้อตรวจพบ  พร้อมทั้งระยะเวลาที่คาดว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จอย่างเป็นทางการให้ กพท. พิจารณาก่อนการเปิดใช้งาน (นำส่งก่อนวันที่ 10 เม.ย. 67) รวมทั้ง ให้ดำเนินการตามกระบวนการขอแก้ไขข้อมูลในเอกสารแถลงข่าวการบินประเทศไทย (AIPAIP - Thailand) โดย กพท. จะมาตรวจติดตามอีกครั้งในช่วงวันที่ 10 -17 มิ.ย. 67

“ครั้งหนึ่งในชีวิต...บนรันเวย์ที่ 3”

กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ณ ทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

บมจ.ท่าอากาศยานไทย จัดกิจกรรม “ครั้งหนึ่งในชีวิต...บนรันเวย์ที่ 3” กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ณ ทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดประสบการณ์สุดพิเศษ สัมผัสความยิ่งใหญ่ของท่าอากาศยานระดับโลก ท่ามกลางวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รายได้ทั้งหมดนำไปจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร โดยพลตำรวจเอกวิสนุ ปราสาททองโอสถ ประธานกรรมการ บมจ.ท่าอากาศยานไทย เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ท่าอากาศยานไทย กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน ภายในงานมีกิจกรรมวิ่ง 5 กิโลเมตร และ 10 กิโลเมตร พร้อมด้วยศิลปินดารามาร่วมงาน อาทิ แพนเค้ก เขมนิจ ญาญ่าญิ๋ง รฐา ดีเจพุฒ ตูน บอดี้สแลม แอน ทองประสม เกรท วรินทร รวมไปถึงเหล่าอินฟลูเอนเซอร์สายกีฬา มีผู้ร่วมสมัครกว่า 5,000 คน

ทั้งนี้ ในช่วงการจัดเตรียมงานดังกล่าว กลุ่มบริษัท AEC Consortium ได้รับมอบหมายในการอำนวยความสะดวกให้แก่ทีมงานผู้จัดงาน มีส่วนร่วมในการประชุมวางแผนการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดงาน นำเข้าสำรวจพื้นที่และเตรียมพื้นที่สำหรับส่วนงานต่าง ๆ รวมถึงพื้นที่สำหรับจอดรถของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในวันรับ Race Pack และวันจัดงาน (17 มีนาคม 2567)

Visitors: 43,462