งานปรับปรุงคุณภาพดิน SAT 2

ขอบเขตงานก่อสร้างงานปรับปรุงคุณภาพดินบริเวณลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรอง หลังที่ 2 (2nd Midfield Satellite Apron, SAT 2) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประกอบด้วยงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. งานปรับปรุงคุณภาพดินบริเวณลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรอง หลังที่ 2 (2nd Midfield Satellite Apron, SAT 2) รวมพื้นที่ 818,147 ตารางเมตร ซึ่งประกอบด้วย

   o งานปรับปรุงคุณภาพดินด้วยวิธี PVD Conventional Consolidation Method (PCCM) พื้นที่ประมาณ 665,800 ตารางเมตร

   o งานปรับปรุงคุณภาพดินด้วยวิธี Vacuum Consolidation Method (VCM) พื้นที่ประมาณ 152,347 ตารางเมตร

2. งานปรับปรุงคุณภาพดินพื้นที่ทางขับทางเชื่อมบริเวณ Taxiway B  ด้วยวิธี Vacuum Consolidation Method (VCM) พื้นที่ประมาณ 98,969 ตารางเมตร

กำหนดระยะเวลางานก่อสร้างงานปรับปรุงดินรวมทั้งสิ้น 900 วัน นับตั้งแต่วันที่ ทอท. ระบุให้เริ่มงาน (Notice to Proceed) ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2568

ที่ตั้งและแผนผังโครงการ

งานปรับปรุงคุณภาพดินบริเวณลานจอดอากาศยานประชิดอาคารเทียบเครื่องบินรอง หลังที่ 2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตั้งอยู่ภายในพื้นที่ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

โดยมีพื้นที่ก่อสร้างโครงการอยู่บริเวณทางทิศตะวันตกของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขนานกับแนวคลองลาดกระบัง


 

Visitors: 43,462