ปี 2566

นิสิตระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

6 กรกฎาคม 2566 นายสืบพงษ์ คำโฮงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมก่อสร้าง บมจ.ท่าอากาศยานไทย ได้ให้การต้อนรับ รศ.วัชรินทร์ วิทยกุล รศ.ดร.เอกชัย ศิริกิจพาณิชย์กูล รศ.ดร.วราเมศวร์ วิเชียรแสน ผศ.ดร. ฆนิศา รุ่งแจ้ง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะนิสิตปริญญาโท และปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องออดิทอเรียม สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการก่อสร้างทางวิ่ง ทางขับ งานปรับปรุงคุณภาพดิน และระบบไฟฟ้าสนามบิน หลังจากนั้น ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 บริเวณพื้นที่ให้บริการผู้โดยสารภายในอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 และได้ทดลองนั่งรถไฟฟ้าระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover: APM) 

กองทัพเรือ และคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เข้ารับฟังบรรยายงานก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

26 มิถุนายน 2566 นายอนันต์ หวังชิงชัย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บมจ.ท่าอากาศยานไทย ได้ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บังคับบัญชา กองทัพเรือ และคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ณ ห้องออดิทอเรียม สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ในโอกาสเข้ารับฟังบรรยายเกี่ยวกับงานก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ระบบไฟฟ้าสนามบิน และงานปรับปรุงคุณภาพดินบริเวณลานจอดอากาศยานประชิดเครื่องบินรองหลังที่ 2 หลังจากนั้น ได้ทดลองนั่งรถไฟฟ้าระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover: APM)

คณาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เยี่ยมชมโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

14 มิถุนายน 2566 นายสืบพงษ์ คำโฮงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมก่อสร้าง บมจ.ท่าอากาศยานไทย ได้ให้การต้อนรับและบรรยายความก้าวหน้าการก่อสร้างให้กับ รศ.ดร.กิจพัฒน์
ภู่วรวรรณ  ผศ.ดร. ฆนิศา รุ่งแจ้ง พร้อมด้วยอาจารย์และบุคลากรประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา และคณะนิสิตชั้นปีที่ 2-3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ณ ห้องจัดเลี้ยง ชั้น 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AOB) ในการนี้ ที่ปรึกษา AEC Consortium โดย นายยุทธลักษณ์  ชูวรเชษฐ์ วิศวกรด้านงานปรับปรุงคุณภาพดิน บรรยายเกี่ยวกับการติดตั้ง PVD Vacuum Consolidation บริเวณพื้นที่งานปรับปรุงคุณภาพดิน และนายสุวิทย์ ทิพย์ยาน รองวิศวกรโครงการงานโยธา บรรยายเกี่ยวกับงาน Pavement บริเวณพื้นที่งานก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 หลังจากนั้นได้ทดลองนั่งรถไฟฟ้าระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover: APM) 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เยี่ยมชมโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

31 มีนาคม 2566 นายสืบพงษ์ คำโฮงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมก่อสร้าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธา ณ นคร ผู้อำนวยการ
สถาบันฯ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีโยธา และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน เกี่ยวกับขั้นตอนการก่อสร้างทางวิ่ง ทางขับ และงานปรับปรุงคุณภาพดิน ณ ห้องออดิทอเรียม สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หลังจากนั้น ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ทางขับขนาน พื้นที่ให้บริการผู้โดยสารภายในอาคารเทียบเครื่องบินรอง
หลังที่ 1 และได้ทดลองนั่งรถไฟฟ้าระบบขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติ (Automated People Mover: APM)

คณาจารย์และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เยี่ยมชมโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

3 มีนาคม 2566 นายสืบพงษ์ คำโฮงค์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฆนิศา รุ่งแจ้ง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา และคณะนิสิตชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการก่อสร้างทางวิ่ง ทางขับ งานปรับปรุงคุณภาพดินสนามบิน และระบบไฟฟ้าสนามบิน พร้อมทั้งตอบข้อซักถามต่าง ๆ ณ ห้อง Auditorium สำนักงานบริหารโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หลังจากนั้นได้นำคณะฯ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างโครงการบริเวณทางวิ่งเส้นที่ 3 และทางขับขนาน รวมถึงพื้นที่ให้บริการผู้โดยสารภายในอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1

ทอท. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน AEC Consortium เป็นตัวแทน ทอท. นำโดยคุณศิววงศ์ พินิจนราพงศ์ ผู้จัดการโครงการ และทีมงานคณะที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง เข้าพบสถาบันอุดมศึกษา และได้เชิญชวนคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้าง 

Visitors: 43,463